ÖSTRA GOTLANDS FISKEVÅRD, VILT & FRITID

 

 

 

fotoalbum Invigning av Våtmarksdamm   Natur & Näktergalskväl
Kaupungs Golf-bröiu Kristi Himmelfärdsdag  kl 19

 Fiskevårdsplan 2011 08

Fiskevårdsplan ll 2013 08
Sigvards bilder 2012    

 

Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid  (ÖGF)  
Verksamhetsförklaring i vårt miljöarbete för framtiden
Är en ideell förening på Östra Gotland. Den 1 Maj 2010 hade föreningen 340 medlemmar.
Medlemsantalet starkt stigande.

 

Föreningen sysslar med:  

Fiskevård, vattenvård, naturvård och viltvård för en rikare och mer levande trakt med högre livskvalitet, högre luftfuktighet och ett rikare fågelliv som följd – en räddning för strandsocknarna.

     Vandringsleder i anslutning till åarna genom samarbete med Ljugarns Utveckling

Min vision som ordförande att ge nytt liv i socknarna Lau, Garda, Alskog, Ardre, Gammelgarn, Östergarn. Få  lite mer liv i hamnarna och fiskelägena. Genom ett centrum i Ljugarn, tänkt trollingcenter i Herrvik skapa attraktiva fiskeupplevelser så kallad FISKETURISM på den tid av året då allt annat går på lågvarv och allt annat som kan innefattas = flera nya arbetstillfällen under lågsäsong .  
Genom fiskevård i åarna så är det inga problem att öka produktion av havsöring, gädda, abborre med flera arter. I Lausviken är ett nytt projekt på gång som gynnar gädda. 

FISKEVÅRD

Redovisningen av flera mils arbeten med åarna är inte lätt!

Jag brukar tänka mig det hela som en miniatyr av en älv i Sverige (på fastlandet)

Vårt arbetsområde sträcker sig från Katthammarsvik i Östergarns socken i norr och till söder om Tuten i Lau socken. Föreningen består av olika personer en sammanslutning av spöfiskare, vattenägare, yrkesfiskare, fiskelägen, hamnar och näringsidkare m.fl, och inte minst deltidsboende (vinterfastlänningar).
Fiskevården i de 10 åarna görs genom att vi säkrar vattenföringen och reglering av detsamma med hjälp av fisktrappor med dammluckor. (typ ”kattluckor” envägs konstruerade av ÖGF). Åtskilliga våtmarker är planerade = säkrande av grundvattenförhållanden, och ökande av avdunstning = ökat luftfuktighet för säkrare nederbörd.
Vi bedriver havsöringsreproduktion i nio åar för närvarande. Den nionde, en mindre naturlig skogså som endast har sitt ursprung i källflöden och myr och med skogsmark och hällmark som omgivning, använder vi som referens och jämförelseå, en riktig pärla.
För att trygga vattenförsörjningen behöver vi många vattenreservoarer (fågelsjöar med mindre holmar där fåglar kan häcka), detta innebär även att grundvattenförhållandena säkras (mer vatten i brunnen). Före avrinningen till havet vill vi också anlägga kväve & fosforfällor för att minska läckaget genom s.k. översilning (att släppa ut vatten där avslammning kan ske, visningsområden finns och ytterligare områden planeras) för att minska belastningen i Östersjön och på sikt få slut på utsläppen från reningsverken i Ljugarn och Katthammarsvik med olika metoder. 

Föreningen verkar för att inget reningsverk släpper ut något utan att fekalier (avloppsslam) går till Biogasanläggning för utvinning av drivmedel till fordon kombinerat med våtmarker där växtligheten kan rena efter att biogasen har utvunnits som t.ex. Hampa, Salix, Rörflen m.fl. 

     
Vi förbättrar:

                 Vi förbättrar biotoper vid flera rev, i havet, f.n. 5-6 ställen.

Bottenförhållanden vid lekbäddar genom iläggning av nytt lekgrus (släta runda stenar) med en metod utvecklad av ÖGF.

Biotoper genom iläggning av större stenar på "slickade" (nakna) sträckor.

Beskuggning genom plantering av lövträd (gråal, klibbal m.fl.) som bl.a. ger nedfallande insekter för en naturlig ekobalans.

Vattenmiljön genom iläggning av "död" ved som är bra för alla vattenlevande djur.

Den biologiska reningen av vattnet genom anläggande av slam­ och sedimentfällor.

Reglering av vattenföringen genom byggande av vattenfall och -trappor (utvecklade av ÖGF).

Vi eftersträvar:  

• Återskapande av vattenreservoarer för att hålla en stadig grundvattennivå.

Rinnande åvatten även vid längre torkperioder.

• Längre väg och tid för vattnet innan det når havet (omlöp).

• Provtagning av vattnet på olika sätt så att vi inte belastar Östersjon. - de nya flygrutterna över Gotland släpper knappast ner några hälsoprodukter, så betydelsen av provtagning ökar!

Att bevara alla vattenlevande djur - det finns mer än man anar!

• Att gynna olika vattenväxter och mossor som renar vattnet.

Exempel på åar är:
Lavasån rinner under väg 144 vid infarten till Ljugarn. Ovanför träbron 50 meter nedanför vägen finns lämningar av Rommunds vattensåg anlagd 1639. På höstarna vandrar lekande havsöring upp i ån som genom ett mycket stort arbete restaurerats av Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid. Fisktrappa med dammluckor har konstruerats och placerats ut högre upp i ån för att skapa vattenreservoarer och våtmark. Det behövs spara på vatten till våren då det är dags att se till att de små öringarna har goda chanser att ta sig ut i havet. Av de yngel som söker sig ut i Östersjön så återvänder ca 90 % till de lekvatten där de är födda om de kan – nu kan de det igen sedan några år. Flera lekplatser finns i ån som nu har blivit verkliga ”barnkammare” för havsöringen.

Ordförandes bakgrund:  Ägare av gården Guffride i Alskog. ( Gården togs över av äldsta dottern)

 

Miljötänkande har funnits med sedan 1962 vid 24 års ålder då biologiskodling genomfördes. Övergång 1964 till biodynamiska odlingsmetoder och kompletterande av odlingsmetoder som är avancerade enligt naturens lagar.
Ordförande är även adjungerad i styrelsen Östra Gotlands Vattenråd.

 

Sigvard Henriksson
ÖGF 2011 07 24
För närmare information ring: 073-7306171

Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid                                                    Box 105  623 21 Ljugarn                                  

Sigvard Henriksson - Ordf. Tel. 073-7306171   sigvard@ogfvf.se                       

Org.nr 834002-1677 
BG 5612-2658  
Registrerad i Gotlands Kommuns Föreningsregister
0000001 besöksräknare